Sniebalfokstrot


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

BijzonderhedenPrijs

Voorradig

Sniebalfokstrot

P. Boersma

1995

Onbekend

20,0 x 12,7

56

"In utjefte fan de Koperative Utjowerij
makke foar de Stichting It Fryske Boek
foar de boekewike fan 1995"

7,50

Ja