Simmer


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

BijzonderhedenPrijs

Voorradig

Simmer

N. Haisma

1948

Onbekend

20,3 x 15,1

64

"By gelegenheid fan de Fryske Boekewike 1948
wurdt dizze novelle utjown fa 'e Stifting
"It Fryske Boek" en as tajefte troch 'e
Boekhanlers utrikt."
27,50

Ja