Bak


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

BijzonderhedenPrijs

Voorradig

Bak

S. de Vries

2012

Onbekend

21,0 x 14,0

112

"It kadoboek Bak wurdt yn opdracht van
Tresoar, utjun troch de Friese Pers Boekerij,
ta gelegenheid fan de tredde Moanne fan it Fryske Boek,
14 septimber - 14 oktober 2012."
7,50

Ja