De treastfugel


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

Bijzonderheden
Prijs

Voorradig

De treastfugel

H. speerstra

2011

Onbekend

20,0 x 12,5

112

"De novelle De treastfugel is in inisjatyf fan
Tresoar/It Fryske Boek ta gelegenheid
fan de twadde Moanne fan it Fryske Boek,
16 septimber - 16 oktober 2011.
De treastfugel is in kadoboek en net yn 'e handel te krijen".
7,50

Ja