Los san


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

Bijzonderheden
Prijs

Voorradig

Los san

G. Andringa

2010

Onbekend

20,0 x 12,5

104

"De novelle Los san wurdt yn opdracht fan
Stichting It Fryske Boek utjun troch
de Friese Pers Boekerij, ta gelegenheid
fan de earte Moanne fan it Fryske Boek,
septimber 2010".
7,50

Ja