Feestlift


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

BijzonderhedenPrijs

Voorradig

Feestlift

4 mystery skriuwers

2009

Onbekend

20,0 x 12,5

96

"Dit boek wurdt in opdracht fan
Stichting It Fryske Boek utjun troch
de Friese Pers Boekerij, ta gelegenheid
fan de Fryske Boekewiken 2009."
7,50

Ja