Oar plak oare tiid


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

BijzonderhedenPrijs

Voorradig

Oar plak oare tiid

J. Bilker

2004

Onbekend

17,9 x 11,5

128

"(...) wurdt in opdracht fan
Stichting It Fryske Boek utjun troch
utjouwerij Bornmeer, ta gelegenheid fan
de boekewike fan 2004."
7,50

Ja